Как удалить ребро в blender
Перейти к содержимому

Как удалить ребро в blender

 • автор:

Видалення та Розчинювання – Deleting & Dissolving¶

Ці засоби можуть використовуватися для вилучення компонентів.

Видалення – Delete¶

Видаляє вибрані вершини, ребра або грані. Ця операція може також обмежуватися:

Видаляє усі вершини у поточному вибранні, вилучаючи будь-які грані або ребра, що з ними з’єднані.

Видаляє будь-які ребра у поточному вибранні. Вилучає будь-які грані, для яких ці ребра спільно використовуються.

Вилучає будь-які грані у поточному вибранні.

Лише Ребра і Грані – Only Edges & Faces

Лімітує дану операцію тільки вибраними ребрами та суміжними гранями.

Лише Грані – Only Faces

Вилучає грані, але ребра у межах вибрання граней зберігаються.

Розчинення – Dissolve¶

Операції розчинення також доступні з меню Delete. Розчинення буде вилучати геометрію та заповняти згідно з навколишньою геометрією. Замість вилучення геометрії, що може залишати отвори, які вам доведеться заповнювати знову.

Вилучає вибрану геометрію, але без створення отворів, ефективно перетворюючи виділ в одиничний N-бічник. Розчинення працює дещо по-різному залежно від того, чи вибраними є ребра, грані або вершини. Ви можете додавати деталізацію при потребі або швидко вилучати її, там де вона не потрібна.

Розчинити Вершини – Dissolve Vertices¶

Режим Редагування – Edit Mode

«Сіть > Видалення > Розчинити Вершини» – Mesh ‣ Delete ‣ Dissolve Vertices

Вилучає вершину, об’єднуючи усі навколишні грані. У випадку двох ребер зливає їх в одне ребро.

Розділ Грані – Face Split

При розчиненні вершин у навколишніх гранях ви можете часто отримувати дуже великі нерівні N-бічники. Опція Face Split лімітує розчинення використанням тільки кутків граней, з’єднаних з даною вершиною.

Рвані Рубежі – Tear Boundaries

Відділяє кутки граней замість об’єднання граней.

Приклади – Examples¶

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_dissolve-examples.png

1) Оригінальна сіть. 2) Face Split: Вимк, Tear Boundaries: Вимк. 3) Face Split: Увім, Tear Boundaries: Увім. 4) Face Split: Увім/Вимк, Tear Boundaries: Увім. ¶

Розчинити Ребра – Dissolve Edges¶

Режим Редагування – Edit Mode

«Сіть > Видалення > Розчинити Ребра» – Mesh ‣ Delete ‣ Dissolve Edges

Вилучає ребра, що спільно використовуються двома гранями (сполучаючи ці грані).

Опції такі ж самі, як і для засобу Dissolve Vertices.

Розчинити Грані – Dissolve Faces¶

Режим Редагування – Edit Mode

«Сіть > Видалення > Розчинити Грані» – Mesh ‣ Delete ‣ Dissolve Faces

Зливає регіони граней, що спільно використовують ребра, в одну грань.

Це може бути доступно швидко за допомогою клавіші F , дивіться: Розчинення Наявних Граней – Dissolve Existing Faces .

Розчинення (Чутливе до Контексту) – Dissolve (Context-Sensitive)¶

Це зручне скорочення, що розчиняє на основі поточного режиму вибрання (вершина, ребро, грань).

Лімітоване Розчинення – Limited Dissolve¶

Режим Редагування – Edit Mode

Mesh ‣ Delete ‣ Limited Dissolve

Цей засіб може спрощувати вашу сіть шляхом розчинення вершин та ребер, виокремлюючи плоскі регіони.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_limited-dissolve-before.png

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_limited-dissolve-after.png

Результат від Limited Dissolve. ¶

Макс Кут – Max Angle

Скорочує детальність на площинних гранях та лінеарно, прямолінійно розташованих ребрах за допомогою налагоджуваного порогу кута.

Усі Рубежі – All Boundaries

Завжди розчиняє вершини, що мають на рубежах ребра з двома користувачами.

Запобігає сполученню граней, коли вони не мають спільних певних властивостей (наприклад, матеріалу).

Стягнути Ребра – Edge Collapse¶

Режим Редагування – Edit Mode

«Сіть > Видалення > Стягнути Ребра» – Mesh ‣ Delete ‣ Edge Collapse

Зливає кожне ребро в окремі вершини. Це корисно для стягнення кільця ребер шляхом вилучення петлі граней, що проходить між ними.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_collapse-before.png

Вибране кільце ребер. ¶

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_collapse-after.png

Стягнення кільця ребер. ¶

Edge Loops¶

Режим Редагування – Edit Mode (режими вибору Вершин – Vertex або Ребер – Edge)

Mesh ‣ Delete ‣ Edge Loops

X or Delete , Edge Loops

Edge Loop – «Петля Ребер» дозволяє вам видаляти вибрану петлю ребер, якщо вона знаходиться між іншими двома петлями ребер. Це створюватиме одну петлю граней там, де існували дві попередні.

Опція Edge Loop дуже відрізняється від опції Edges, навіть якщо ви використовуєте її на ребрах, що виглядають як петля ребер. Видалення петлі ребер об’єднує навколишні грані, зберігаючи поверхню сіті. При видаленні ланцюга ребер, ці ребра вилучаються, видаляючи також навколишні грані. Це буде залишати отвори у сіті там, де колись були ці грані.

Приклад – Example¶

Вибрана петля ребер на Сфері UV була видалена і грані були об’єднані з навколишніми ребрами. Якщо ці ребра були б видалені шляхом вибору пункту Edges з меню Delete, то залишилася б порожня смужка видалених граней по всьому шляху навколо сфери, натомість.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_edge-loop-before.png

Вибрана петля ребер. ¶

../../../../_images/modeling_meshes_editing_basics_deleting_edge-loop-after.png

Видалена петля ребер. ¶

 • Зливання вершин – Vertex merging .
 • Трикутники у Чотирикутники – Triangles to Quads .
 • Зне-Підподіл – Un-Subdivide .

Удаление и Растворение#

Удаляет выбранные вершины, рёбра или грани. Эта операция также может быть ограничена: Vertices (вершины) Удаление всех вершин в текущем выделении, удаляя все грани или рёбра, с которыми они соединены. Edges (рёбра) Удаляет все рёбра в текущем выделении. Удаляет все грани, которые имеет с ним общее ребро. Faces (грани) Удаляет все грани в текущем выделении. Only Edges & Faces (только рёбра и грани) Ограничивает операцию только выбранными рёбрами и смежными гранями. Only Faces (только грани) Удаляет грани, но рёбра в пределах выделенной грани сохраняются.

Dissolve#

Доступ к операции Dissolve также осуществляется из меню удаления. Растворение удалит геометрию и заполнит окружающую геометрию. Вместо удаления геометрии могут остаться отверстия, которые придётся заполнять заново. Удаляет выбранную геометрию, но без создания отверстий, эффективно превращая выделение в один n-угольник. Функция Dissolve (Растворение) работает немного по-разному в зависимости от того, выбраны ли у вас рёбра, грани или вершины. Вы можете добавить детали там, где они вам нужны, или быстро удалить их там, где они вам не нужны.

Dissolve Vertices (Растворение вершин)#

Справка Режим : Режим редактирования Меню : Mesh ‣ Delete ‣ Dissolve Vertices

Удаляет вершину, объединив все окружающие грани. В случае двух рёбер — объединение их в одно ребро. Face Split (Разделить грань) При растворении вершин в окружающих гранях часто можно получить очень большие неровные n-угольники. Опция разделения грани ограничивает растворение, чтобы использовать только углы граней, соединённых с вершиной. Tear Boundaries (Разрыв границ) Разделяет углы граней вместо объединения граней.

Примеры#

../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_dissolve-examples.png

Dissolve Edges (Растворение рёбер)#

Справка Режим : Режим редактирования Меню : Mesh ‣ Delete ‣ Dissolve Edges

Удаляет рёбра, имеющие общие две грани (соединяющие эти грани). Параметры такие же, как и для инструмента Dissolve Vertices.

Dissolve Faces (Растворение граней)#

Справка Режим : Режим редактирования Меню : Mesh ‣ Delete ‣ Dissolve Faces
Объединяет области граней, имеющие общие рёбра, в одну грань.

Примечание Доступ к этому можно быстро получить с помощью клавиши F , см.: Растворение существующих граней .

Dissolve (Context-Sensitive) (Контекстно-зависимое растворение)#

Справка Горячая клавиша : Ctrl — X

Это удобное сочетание клавиш, которое растворяет элементы в зависимости от текущего режима выделения (вершина, ребро, грань).

Limited Dissolve (Ограниченное растворение)#

Справка Режим : Режим редактирования Меню : Mesh ‣ Delete ‣ Limited Dissolve

Этот инструмент может упростить вашу сетку, растворяя вершины и рёбра, находящиеся на плоских областях.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_limited-dissolve-before.png ../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_limited-dissolve-after.png

Max Angle Уменьшает детализацию плоских граней и линейных рёбер с помощью регулируемого порога угла. All Boundaries (Все границы) Растворяет все вершины между границами граней. Delimit Запрет объединения граней, если они не имеют общих свойств (например, материала).

Collapse Edges & Faces (Свернуть Рёбра и Грани)#

Справка Режим : Режим редактирования Меню : Mesh ‣ Delete ‣ Collapse Edges & Faces Горячая клавиша : X , Collapse Edges & Faces

Сворачивает каждое изолированное ребро и область грани в отдельные вершины с поддержкой данных грани, таких как UV и цвета вершин. Это полезно для того, чтобы взять кольцо рёбер и свернуть его, удалив петлю граней, через которые оно проходило.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_collapse-before.png ../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_collapse-after.png

Совет Это может быть полезно как общий способ удаления деталей. Он имеет некоторые преимущества перед: Удалить вершины : Оставляет отверстия. Сворачиванием вершин : Не корректирует UV, цвета вершин и т.д. Dissolve Vertices (Растворение вершин) : Часто создаёт n-угольники.

Edge Loops (Петли рёбер)#

Справка Режим : Режим редактирования (Режим выделения вершин и рёбер) Меню : Mesh ‣ Delete ‣ Edge Loops Горячая клавиша : X or Delete , Edge Loops

Edge Loop позволяет удалить выбранную петлю рёбер, если она находится между двумя другими петлями рёбер. Это создаст одну петлю граней там, где ранее существовало две.

Примечание Параметр Edge Loop сильно отличается от параметра Edges, даже если вы используете его на рёбрах, которые выглядят как петля рёбер. Удаление петли рёбер объединяет окружающие грани вместе, чтобы сохранить поверхность сетки. При удалении цепочки рёбер рёбра удаляются, а также удаляются окружающие грани. Это оставит отверстия в сетке там, где раньше были грани.

Пример#

Выбранная петля рёбер на UV-сфере была удален, а грани были объединены с окружающими рёбрами. Если бы рёбра были удалены путем выбора Edges в меню Delete, вместо этого вокруг сферы была бы пустая полоса удалённых граней.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_edge-loop-before.png ../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_delete_edge-loop-after.png
 • Слияние вершин .
 • Трисы в квады .
 • Un-Subdivide .

О рёбрах и гранях¶

../../../_images/modeling_meshes_selecting_edges-faces_mode-buttons-edge-activated.png

Рёбра могут быть выделены так же, как и вершины или грани, кликая ПКМ по элементам полисетки в режиме выделения рёбер. Зажав Shift при клике на элементах, будет добавлено/вычтено к существующему выделению.

Петли рёбер (Edge Loops)¶

Mode: Edit Mode (Mesh)
Menu: Select ‣ Edge Loop
Hotkey: Alt-RMB , or Shift-Alt-RMB for modifying existing selection

Петля рёбер может быть выделена в несколько этапов, сначала выделяется ребро (в режимах выбора вершин или рёбер), а затем в меню Select ‣ Edge Loop . Клавиша быстрого вызова Alt-RMB кликнув по ребру (в режимах выбора вершин или рёбер) это быстрый и более мощный способ сделать это. Более мощный, потому что вы можете добавлять/убирать петли из текущего выделения с зажатой Shift .

Обратите внимание, что если вы хотите выбрать петлю, находясь в режиме выбора вершины, вам все равно придется, используя клавиши быстрого вызова кликать по рёбрам — в то время как для выбора вершин, нужно кликнуть RMB на вершине.

../../../_images/modeling_meshes_selecting_edges-faces_edge-loop-example.png

Кольца рёбер (Edge Rings)¶

Mode: Edit Mode (Mesh)
Menu: Select ‣ Edge Ring
Hotkey: Ctrl-Alt-RMB , or Shift-Ctrl-Alt-RMB for modifying existing selection

Edge Rings are selected similarly. Based on the selection of an edge go to Select ‣ Edge Ring . Or use Ctrl-Alt-RMB on an edge.

../../../_images/modeling_meshes_selecting_edges-faces_edge-ring-example.png

Convert Selection to Whole Faces

Если выделение выполнялось в режиме выделения рёбер, при переключении в режим выделения граней выделение сбросится.

Это происходит потому, что ни одна из граней не имела всех (четырёх) выделенных рёбер, всего лишь два из них.

Вместо того, чтобы выбирать недостающие ребра вручную или с помощью Shift-Alt-ПКМ дважды, проще сначала переключиться в режим выбора вершин, который будет как бы «заливать» выделение. Последующий переход в режим выбора граней выполнит правильное выделение.

Грани¶

../../../_images/modeling_meshes_selecting_edges-faces_mode-buttons-face-activated.png

The Face Select Mode activated.

To select parts of a mesh face-wise, you have to switch to Face Select Mode. Do this by clicking the button shown above, or press Ctrl-Tab to spawn a menu. The selection works as usual with RMB ; to add/remove to an existing selection, additionally press Shift . The Border, Circle and Lasso Selection Tools must intersect the face indicators usually represented by small pixel squares; one at the center of each face.

Петли граней (Face Loops)¶

Mode: Edit Mode (Mesh)
Hotkey: Alt-RMB or Shift-Alt-RMB for modifying existing selection

Петли граней имеют много схожего с Кольцами рёбер. Если вы захотите выбрать Петлю граней через меню на основе уже выбранных граней, то такого пункта в меню нет. Используйте Выделение ‣ Кольца рёбер`(:menuselection:`Select ‣ Edge Ring ) будет выбран «крест» с ранее выбранной гранью по середине. Если вы не хотите переключаться в режим выделения рёбер для выделения петли граней, то просто используйте клавиши горячего вызова Alt-ПКМ .

../../../_images/modeling_meshes_selecting_edges-faces_face-mode-different-loop-selections.png

Different loop selection operations on a grid in Face Select Mode.

 • Выделите произвольную грань.
 • Выделив грань, вызовите пункт меню Выделение ‣ Кольца рёбер`(:menuselection:`Select ‣ Edge Ring ). Посмотрите, Blender выделил рёбра даже в режиме Выделения Граней. Если такое выделение вас устраивает, то для дальнейшей работы с ним можете переключиться в режим Выделения Рёбер. Переключившись в режим Выделения Вершин, выделение «заполнит» промежутки, и результат выделения будет как на четвёртом рисунке после возвращения в режим Выделения Граней.
 • Выделив грань, вызовите пункт меню Выделение ‣ Петли рёбер`(:menuselection:`Select ‣ Edge Loop ). Как показано на примере выше, Blender «притворяется» что находится в режиме Выбора Рёбер и берёт за основу четыре ребра грани для построения петель.
 • Таково же выделения можно достичь, кликая Alt-ПКМ по левому ребру выбранной грани, затем кликнув по верхнему Shift-Alt-ПКМ , это следует сделать дважды. Дважды, так как первый клик снимет часть выделения с петли (в нашем примере, с первоначальной грани), а второй клик добавит к выделению вертикальную петлю, образовав таким образом крест.

N-угольники в режиме выделения граней¶

../../../_images/modeling_meshes_selecting_edges-faces_face-mode-ngon-visual-problem.png

N-gon face having its center dot inside another face.

Как вы уже знаете, грани помечаются маленькими квадратиками в центре каждой грани. В случае с N-угольниками, расположение этих точке может быть очень запутанным. Например, центральная точка U-образного N-угольника находится внутри продолговатой грани, находящейся на U-образной. Очень непросто определить какая точка принадлежит какой грани (оранжевая точка — опорная точка объекта). К счастью вам не нужно заботится об этом, и что бы выбрать нужную грань не обязательно кликать по точке, просто кликните по грани.

Для выбора грани: кликайте по гране, а не точке!

Blender как убрать лишние рёбра при вырезании формы в меше?

1. Вырезала из меша форму куба для окна операцией «логический»
Появились данные рёбра 600ae56080f66422516886.jpeg
2. Из-за чего операция «подразделить» действует некорректно
600ae6cb5fab1761514459.jpeg
3. Растворить рёбра не получается, при удалении рёбер происходит следующая ситуация
600ae61436f86816256356.jpeg
4. Если даже довести до ума и под танцами с бубном убрать эти грани, то новая сплошная грань не подразделяется
Вопросы:
Каким лучше способом создавать отверстия в мешах что бы избежать данных проблем?
И как исправить эту проблему с рёбрами?

 • Вопрос задан более трёх лет назад
 • 1598 просмотров

Комментировать

Решения вопроса 0

Ответы на вопрос 1

Margo_bogemi @Margo_bogemi

Здравствуйте, чтобы удалить данное ребро, нажмите x-dissolve edges.

Ответ написан 14 апр.

Комментировать

Нравится Комментировать

Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

3d

 • 3D
 • +2 ещё

Как разделить объект по сетке в blender?

 • 1 подписчик
 • 22 апр.
 • 35 просмотров

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *